OVK-besiktning i Stockholm: En guide till säkra och effektiva ventilationssystem

08 maj 2024
Veronica Urena

editorial

OVK, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är en regelbunden genomgång av ventilationssystem som är ett måste för fastighetsägare i Sverige. I Stockholm, en stad med en blandning av historisk och modern arkitektur, är OVK-besiktningar avgörande för att upprätthålla en sund inomhusmiljö. I denna artikel kommer vi att utforska vad en OVK-besiktning innebär, varför det är så viktigt för Stockholms boende, och hur du kan försäkra dig om att din fastighet håller sig inom lagens ramar, samtidigt som den erbjuder trygg och ren luft till dess användare.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

En OVK-besiktning är en lagstadgad kontroll för att säkerställa att en byggnads ventilationssystem är väl underhållna och fungerar korrekt. Denna typ av inspektion är obligatorisk för alla typer av fastigheter och måste utföras av en certifierad besiktningsman. Syftet med OVK är att förebygga hälsoproblem som kan uppstå till följd av dålig inomhusluft och att bidra till en bättre energieffektivitet i byggnader.

I en stad som Stockholm, där klimatet kan vara varierat och många byggnader är gamla, är det inte ovanligt att ventilationssystemen behöver extra uppmärksamhet för att fungera optimalt. Felaktiga ventilationssystem kan leda till dålig luftkvalitet, vilket i sin tur kan orsaka allt från milda allergiska reaktioner till allvarligare lungsjukdomar hos de som bor eller arbetar inomhus.

OVK besiktning i Stockholm

Hur går en OVK-besiktning till?

Att genomföra en OVK besiktning i Stockholm är en systematisk process som kräver detaljerad kunskap om aktuella lagar och förordningar. I Stockholm inleds processen genom att fastighetsägaren anlitar en certifierad besiktningsman. Besiktningsmannen kommer sedan att genomföra en omfattande kontroll av hela ventilationsystemet, inklusive fläktar, ventiler, filter och luftkanaler.

Under en besiktning kollar inspektören att systemet inte har några läckage, att det finns korrekt flöde och att alla delar av systemet är rena och väl underhållna. Efter granskningen producera besiktningsmannen en rapport som antingen godkänner systemet eller pekar ut brister som måste åtgärdas innan systemet kan godkännas.

Vem behöver en OVK och hur ofta?

I Sverige är det enligt lag krav på att alla fastighetsägare genomför OVK-besiktningar med bestämda intervaller. För nybyggda fastigheter är den första kontrollen obligatorisk att genomföra inom två år från det att byggnaden togs i bruk. Därefter ska OVK-besiktningar genomföras regelbundet varje tredje till nionde år beroende på byggnadstyp och ventilationsanläggningens karaktär.

Alla resultat måste dokumenteras, och vid underkända besiktningar måste fastighetsägaren vidta åtgärder för att åtgärda bristerna. Det är också viktigt att notera att för vissa byggnader, såsom skolor och sjukhus, är det ytterligare krav som måste uppfyllas för att säkerställa en ännu högre standard på inomhusmiljön.

Fler nyheter